PRO ŠKOLY

VYUŽITÍ FILMŮ V RÁMCI VÝUKY

Filmy v rámci projektu CinEd vybíráme s evropskými odborníky pro vzdělávací obor filmová / audiovizuální výchovu s ohledem na zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů a jsou vhodné pro základní školy prvního i druhého stupně, pro střední školy i vyšší odborné a vysoké školy.

Všechny filmy  naší kolekce jsou postupně opatřovány metodickými materiály, otitulkovány, jsou k nim vytvořeny studentské pracovní listy. Překlady se postupně rozšiřují do všech jazyků partnerských států včetně češtiny a angličtiny.

Nabídku projektu CinEd je možné využít v rámci doplňkového vzdělávacího oboru filmové/ audiovizuální výchova, ale také i v rámci dalších vzdělávacích oborů, např. literatury, výtvarné výchovy, ve výuce cizích jazyků nebo v rámci průřezového tématu mediální výchova apod.

Řada škol, které s námi spolupracují, zakládá na popud studentů nebo jejich pedagogů filmové kluby CinEd a promítání umělecky hodnotných filmů se stalo součástí běžného chodu a nabídky školy.

Pro uspořádání projekce je nutná registrace a co se techniky týká – jde  pouze o již běžné vybavení škol – projektor propojený s pc a možnost zatemnění v místnosti, kde se  bude promítat.

Info brožura s představením projektu ke stažení ZDE

Filmy

Konkrétní seznam filmů naleznete v sekci FILMY. Filmy jsou nabízeny v DVD kvalitě s českými titulky prostřednictvím webového portálu CinEd. Před plánovanou projekcí je nutné vyplnit a zaslat registrační formulář na webových stránkách (mezinárodní web s interaktivním prostorem a pracovními listy, nabídkou filmů) a platformě (zde jsou umístěny filmy), viz sekce REGISTRACE / Jak začít.

Metodika

Doprovodné pedagogické materiály ke každému filmu nabízejí zajímavý metodický přístup vyvinutý a prověřený v Cinémathèque française. Metodika se soustředí na zprostředkování estetických hodnot filmu dětem a mládeži prostřednictvím filmové analýzy a iniciačních otázek pedagoga. Analýza se zaměřuje na záběr, scénu nebo filmovou sekvenci. Pozornost je věnována i střihu, režii nebo práci s kamerou či zvukem. Opomíjena ale není ani propagace nebo kritická reflexe filmového díla. Cílem metodiky je poskytnout prostor pro kreativní formování vlastního estetického názoru žáků a studentů na umělecké dílo.

Pro české prostředí je inspirativní rozšíření metodiky o přesah tématu od filmu do jiných druhů umění. Důležité jsou také kulturní přesahy, které umožňují zasazovat interpretační analýzu do různých kulturních kontextů.

Pedagogické materiály obsahují návrhy konkrétních aktivit pro výuku, bohatý obrazový materiál i mnoho dalších odkazů, umožňují jedinečným způsobem plnit výstupy doplňkového vzdělávacího oboru filmové/audiovizuální výchovy dle Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia. Doplňkově je lze aplikovat na průřezová témata: mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, globální rozvojové vzdělávání a v neposlední řadě také na multimediální tvorbu dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.

Metodika je jednotná pro všechny partnery a reaguje na snahu Evropské unie o zvyšování filmové gramotnosti.

Školení pedagogů

Součástí projektu jsou pravidelné bezplatné ukázkové semináře pro pedagogy, v nichž si mj. osvojíte unikátní francouzskou metodu filmové analýzy pro děti a mládež. Semináře, které obsahují projekce konkrétních filmů a také simulace výukových jednotek, proběhnou několikrát ročně na různých místech České republiky.

Konkrétní nabídku seminářů zveřejňujeme v sekci Aktuality.

Všechny semináře jsou bezplatné a jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP. Jejich návštěva je podmíněna pouze registrací u příslušné události a termínu.

[COUNTER_NUMBER id=2397