FILMOVÝ EXPERIMENT

DÉLKA: 4 x 45 min

MÍSTO: ve škole / dle domluvy

TERMÍN: v rozmezí 8-14h

POČET ŽÁKŮ: max 30

VĚKOVÁ SKUPINA: od 10 let

CENA: zdarma

 

Třída se promění v barevnou filmovou laboratoř, ohňostroj nápadů s pocitem tvůrčí svobody. Při sledování jedinečné kolekce krátkých experimentálních filmů otevřeme dveře k netušeným možnostem a velkému dobrodružství skrz natáčení. Co nás čeká a nemine? Úvodní motivační debata o jakýchkoliv experimentech života, o tom že i film může být jedním velkým vzrušujícím experimentem, že ne všechny filmy jsou takové, jak je známe z kina, youtube nebo komerčních televizí. Podstatou bude objevování samotného filmu jako takového, v jeho zvukových a vizuálních možnostech, které jsou mu přirozené. Film je médium píšící světlem, a tak je jeho nejpřirozenější možností zkoumat právě tyto možnosti: „psaní světlem“. Film sám bude protagonistou své vlastní existence. Odhalíme, že nepotřebuje příběh ani zápletku. Potřebuje světlo, rytmus, čas, poezii, barvy, kompozici, proporce, hru, tajemství a především radost z tvorby… Postupně si ukážeme vybrané filmové experimenty z naší sbírky. U každého filmu se zastavíme, budeme si o něm společně povídat, jakým způsobem se experimentovalo, čeho a jakých pocitů se dosáhlo. Cílenými otázkami a diskusí podnítíme vlastní fantazii studentů, kterou využijí po projekci, během vlastní experimentální filmové tvorby s využitím třeba i výtvarných technik.

HLAVNÍ TÉMATA

 • ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, ROSTLINY, HMYZ: zahrada, rostliny, zvířata, svoboda, nespoutanost versus omezení, odloučení. Přirozená krása rostlin a živých bytostí versus prezentace zakonzervovaných forem, hmyz jako exponát, hranice umění a přírody.
 • NEČEKANÉ ANALOGIE MEZI PROSTÝMI ABSTRAKTNÍMI TVARY A FORMAMI: poezie všedních dní, skrytá komunikace v obyčejných tvarech, které běžně ani nevnímáme
 • FABRIKOVANÝ ODRAZ REALITY: experimentální film, ač navenek rezignuje na tradičně vyprávěný děj, může zachycovat naléhavé aktuální skutečnosti – hledání v dílech, která děti viděly, vymýšlení vlastních možností a jejich vytváření. Lidská malost a samolibost, svoboda versus nesvoboda, dobro a zlo, život a smrt, růst versus stagnace, neustálá změna a proměna tvarů jako přirozený vývoj života, iluze krásy a reality.
 • FANTAZIE / REALITA: postavy a předměty jsou vyňaty z reálného světa a zasazeny do jiného kontextu podle naší fantazie. Tím získávají jiný a nečekaný rozměr a význam.
 • SVĚTLO A BARVY: malba světlem, různý vzhled scény v závislosti na množství a úhlu světla… Symbolika barev vs. černobílé obrazy, dokreslení nálady barvami a světlem.

SOUČÁSTÍ PROGRAMU:

 • Vzdělávací projekce – experimentální pásmo Znovuvynalezená kinematografie
 • Aktivizační metody
 • Analýza filmů a hlavních témat
 • Vytvoření projektu ve filmových dílnách

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Multikulturní výchova
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Mediální výchova

PO PROJEKCI A ANALÝZE FILMU SI MŮŽETE ZVOLIT JEDNU Z TĚCHTO DÍLEN:​

A/ NOVÝ DRUH KVĚTINY NEBO HMYZU
Kreativní a výtvarná dílna s natáčením (11 – 15 let)                                                                                                                    Ve filmovém pásmu jsme viděli několik filmů s tematikou přírody a její barevné krásy. Každý žák si na čtvrtku papíru namaluje svůj originální druh květiny nebo hmyzu dle fantazie. Třídu proměníme v muzeum, kde žáci představí své „exponáty“. Spolužáci mohou prezentace natáčet na mobilní telefony a rychlými střihovými triky je skládat do experimentálního pásma.                                                                                                                                                              Pomůcky: karton/tvrdý papír A3/A2, pastelky/tužky/barvy.                                                                                                  Klíčové kompetence: rozvoj kreativity, komunikační dovednosti.

B/ CESTA BAREV                                                                                                                                                                          Kreativní a výtvarná dílna s natáčením (11 – 15 let)                                                                                                                    V této dílně se inspirujeme filmem, ve kterém ožívají kapky barev a putují po papíře v rytmu hudby. Vyzkoušíme si něco podobného. Budeme potřebovat tvrdý papír A2 a vodové barvy a mobil. Ve třídě si pustíme vybranou skladbu klasické hudby, budeme pracovat ve dvojicích. Jeden žák maluje pocitovými barvami do rytmu a melodie a druhý žák víří jeho ruku a štětec při tanci na papíře. Pak se studenti mezi sebou vymění – ten, kdo točil, bude malovat a ten, kdo maloval, bude točit. Pro změnu si zahrajeme nějaký moderní sklad. Student maluje do rytmu a řad toho, co cítí do moderní hudby. Druhý žák točí rukou. Na závěr si pustíme videa a porovnáme namalované obrazy.    Pomůcky: karton/tvrdý papír A2, vodové barvy, mobilní telefon.
Klíčové kompetence: rozvoj kreativity, komunikační dovednosti.

C/ „FOTOGRAFICKÁ BÁSEŇ“
Fotografická dílna v kombinaci s kresbou a textem.
Žáci sami nebo ve dvojicích fotografují mobilním telefonem různé předměty kolem sebe ve třídě nebo na školní chodbě. Fotografie pak vytisknou na černobílý papír. Vytištěné fotografie žáci uspořádají do podoby obrázkové básně a nalepí je na karton. Některé obrázky mohou přelepit, vystřihnout barvou nebo na ně napsat text. Originální koláže vznikají tak, že žáci objevují prostor třídy novýma očima. Po skončení tvorby si koláže prohlédneme, porovnáme je mezi sebou a proběhne diskuse o experimentování s běžným předmětným světem kolem nás. Bude zajímavé sledovat, jaké nové souvislosti studenti ve třídě objeví.
Pomůcky: karton/tvrdý papír A2, vytištěné fotografie na papíře, lepidlo, pastelky, tužky, mobilní telefon.
Klíčové kompetence: objevování nečekaných možností běžných předmětů a prostoru kolem nich. Kreativní práce s kompozicí, perspektivou, barvami.

D / „MŮJ VELKÝ EXPERIMENT“
Filmová dílna / tvorba krátkého experimentálního filmu (11 – 15 let).
Studenti budou rozděleni do několika filmových štábů – každý štáb bude mít asi 5 členů. Každý z nich se musí pokusit natočit jeden záběr a také si zahrát na kameru. Studenti ve skupině společně vymyslí téma pro svůj experimentální film a poté ho jako štáb představí třídě. Po úspěšné prezentaci začíná vlastní natáčení, při kterém se studenti mohou inspirovat technikami – prací se světlem, hrou s kompozicemi a tvary, rytmem záběrů podle filmů, které viděli na projekci. Studenti natáčejí na mobilní telefony, mohou využít prostředí celé školy (po dohodě s vyučujícím). Po natočení video sestříhají v jednoduchém střihovém programu přímo v mobilu. Studenti jsou vždy vybízeni k tomu, aby natočené záběry kreativně ozvučili. Na závěr proběhne promítání natočených záběrů a diskuse.
Pomůcky: mobilní telefon, školní prostory.
Klíčové kompetence: objevování a chápání kompozice a velikostních a světelných kvalit záběru, jejich vzájemné rytmické návaznosti, obrazová a zvuková kompozice v experimentálním filmu  

CINED FILMY A JEHO METODIKA UČÍ DĚTI:
 • vidět a slyšet detaily, vnímat poetiku filmového jazyka i jiných umění
 • popisovat, rozvíjet komunikační dovednosti,
 • zaujímat a obhajovat kritické postoje
 • rozvíjet schopnosti analytického a kreativního myšlení
 • odhalit základy filmové řeči a porozumět jejím výrazovým prostředkům
 • emotivně prožívat tisíce příběhů
 • rozvíjet neomezené možnosti fantazie
 • otevřenosti a zájmu vůči světu, druhým, kulturnímu dědictví
 • kooperativním dovednostem – samostatně dohledávat informace, tvořit, spolupracovat v kolektivu
 • porovnávat a propojovat s jinými druhy umění, evropskou kulturou, dějinami

Nabídka projektový den v pdf ke stažení a tisku zde: FILMOVÝ EXPERIMENT